Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân

Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam ghi nhận rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Điều 9, Hiến pháp năm 2013); “Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.” (Điều 3, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015). Với chức năng, nhiệm vụ được quy định, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phước Sơn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân và đã đạt được những kết quả như sau:

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng và phòng, ban chuyên môn liên quan tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết của HĐND huyện, các chương trình, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế -xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH miền núi và vùng đồng bào DTTS; các ngày lễ trọng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương …  Công tác thông tin, tuyên truyền được phối hợp triển khai với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến cấp huyện, cấp xã; sinh hoạt đoàn viên, hội viên và Nhân dân; cấp phát tờ rơi, tài liệu, treo pano, áp phích; thông qua hệ thống truyền thanh của huyện, xã; thông qua Chuyên mục “Đại đoàn kết” phát trên sóng phát thanh địa phương (04 số/1 tháng); Trang Fanpage; … Qua đó, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua, tạo sự đồng thuận, thu hút tham gia, hưởng ứng, thực hiện của các tầng lớp Nhân dân. 

Ảnh: Đồng chí Lê Quang Trung-Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hồng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì buổi gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022

Việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; đồng thời phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban, các tổ chức thành viên, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, đội ngũ cộng tác viên nắm bắt DLXH từ huyện đến cấp xã, thị trấn; duy trì hoạt động giao ban đội ngũ cộng tác viên nắm bắt DLXH hàng quý. Từ năm 2017 đến nay, MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp hơn 350 lượt thông tin, ý kiến, phản ánh trên các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2022, MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; gặp mặt các tổ chức, điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn huyện nhằm trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín, chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo… Những vấn đề Nhân dân quan tâm, băn khoăn, lo lắng, tình hình DLXH, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, phản ánh của Nhân dân được tổng hợp, phân tích, báo cáo, phản ánh đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, trung thực, khách quan, kịp thời; đồng thời giám sát và thông tin việc giải quyết, trả lời của chính quyền cùng cấp, cơ quan có thẩm quyền đến với Nhân dân. Qua đó, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần tăng tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân còn một số mặt hạn chế như: Công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tập hợp tuy được MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp, các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên song số lượng Nhân dân tham gia và chất lượng tuyên truyền còn hạn chế; việc nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tư tưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có nơi thiếu kịp thời...

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phước Sơn xác định cần tục tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 160 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; trong đó, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân.

2. Tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở với các đoàn thể, các Hội quần chúng trong công tác nắm bắt dư luận xã hội theo nguyên tắc vừa đảm bảo phát huy vai trò của đoàn thể, Hội quần chúng, vừa đóng góp tích cực cho việc nắm bắt dư luận xã hội chung của Mặt trận Tổ quốc. Mặt khác, trong tổng hợp tình hình dư luận xã hội chung của Mặt trận Tổ quốc, quan tâm làm rõ những vấn đề nổi lên ở các tầng lớp nhân dân để có định hướng trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục.

3. Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó lựa chọn các nội dung trọng tâm, địa bàn trọng điểm tham mưu, đề xuất, phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại, các diễn đàn dân chủ nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân, những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc của Nhân dân kéo dài trở thành điểm nóng.

4. Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, khu dân đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ công tác Mặt trận nói chung và công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội… nói riêng.

Với những cách làm đổi mới trong thời gian qua cùng với sự tập trung lãnh đạo, của các cấp ủy, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt kịp thời, phản ánh trung thực, đầy đủ, khách quan tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc; trả lời rõ ràng, cụ thể những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Tin liên quan