Thông báo về việc tuyển chọn Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án nuôi bò lai thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

File đính kèm: THÔNG BÁO

Tin liên quan