Thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy Ban nhân dân xã Phước Xuân về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Phước Xuân Dự án: Chăn nuôi lợn thịt (giống lợn nội). Cộng đồng thực hiện dự án: Nhóm hộ thôn Nước Lang, xã Phước Xuân

Ngày 31/7/2023, tại thôn Nước Lang xã Phước Xuân, Ủy Ban nhân dân xã Phước Xuân đã trao 143 giống lợn nội cho 14 hộ tham gia Dự án Chăn nuôi lợn thịt. Đây là một trong các hoạt động thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3- Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi đang được triển khai thực hiện trên địa bàn thôn Nước Lang xã Phước Xuân nói riêng và huyện Phước Sơn nói chung.

Các hộ tham gia dự án nhận bột cho hoạt động của Dự án.

Đối tượng tham gia Dự án Chăn nuôi lợn thịt bao gồm là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát cận nghèo và hộ khác được thực hiện theo Nhóm hộ tại cộng đồng dân cư thôn Nước Lang. Các hộ tham gia Dự án này được tập huấn, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi lợn. Mong muốn của hoạt động này nhằm giúp cho các hộ dân tham gia dự án ứng dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất; tăng năng suất, chất lượng con vật nuôi từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng dân cư; góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia dự án, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Tin liên quan