Huyện Phước Sơn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021

Nhằm góp phần vào các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bò dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-TP ngày 11/8/2022 của Phòng Tư pháp huyện về triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nội dung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, năm 2022 (Chuyển sang năm 2023); Ngày 31/5/2023, tại Hội trường UBND xã Phước Chánh. Phòng Tư pháp huyện tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý kết nối cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nội dung gồm: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các nội dung có liên quan cho đối tượng là cán bộ ở cơ sở; già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 2 xã Phước Chánh và Phước Công với số hơn 68 lượt  người tham dự. tham dự chuyên đề trợ giúp pháp lý có đồng chí Hà Huy Pháp - Trưởng phòng Tư pháp huyện triển khai đến người dân.