Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2023

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Tổ trưởng và các hòa giải viên của tổ hòa giải ở cơ sở tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐPHPBGDPL huyện ngày 21 / 4 /2023 của Hội đồng phối hợp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo nội dung Đề án ' Tỉnh cấp kinh phí - cấp huyện thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả" năm 2023. Ngày 30/5/2023 Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận huyện Phước Sơn, phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2023, cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn; Tổ trưởng, Tổ phó, Thành viên tổ hòa giải ở các thôn, tổ dân dân phố trên địa bàn huyện với số lượng trên 48 đại biểu tham dự; tham dự có đồng chí Hà Huy Pháp - Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đến đại tham dự một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và những kỹ năng trong công tác hòa giải đến đại biểu tah dự, qua đó cấp phát hơn 60 cuốn tài liệu của Luật Hòa giải ở cơ sở và các tài liệu liên quan để đại biểu tham dự nghiên cứu.