UBND huyện tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống người Bhnong năm 2023

Chiều 1/6, PCT UBND huyện Đỗ Hoài Xoan chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống người Bhnong huyện Phước Sơn năm 2023.