Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/HND-BTG, ngày 04/5/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội Nông dân huyện. Sáng ngày 23/5/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội Nông dân huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2023. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 110 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở; Chi hội trưởng, Tổ trưởng tổ TK&VV qua kênh của Hội trên địa bàn huyện.

 

Trong 03 ngày, từ ngày 23-25/5/2023, học viên lớp bồi dưỡng được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản như: 

- Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khẳn định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”.

- Tài liệu đợt sinh hoạt chính trị năm 2023 - Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Nghị quyết số 19, 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong gia đoạn mới.

- Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông nhân Việt Nam.

- Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở.

- Thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và vấn đề biển Đông trong thời gian qua.