Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi theo nội dung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021

Nhằm nâng cao về pháp luật và việc tìm hiểu pháp luật của người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2023 Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Lâm nghiệp năm 2017 cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND huyện Phước Sơn về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I năm 2021-2025 của năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-TP ngày 11/8/2022 của Phòng Tư pháp về thực hiện tuyên truyền, phổ niến giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Phòng Tư pháp huyện Tổ chức Hội nghị tập huấn Trợ giúp pháp lý cho đối tường là cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người đồng bào dân tộc thiểu số và người thực hiện trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 2 xã Phước Đức Và Phước Năng với số lượt người tham dự trên 70 đại biểu , với các nội dung văn bản pháp luật như: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Lâm nghiệp năm 2017; tại buổi Hội nghị đồng chí Hà Huy Pháp - Trưởng phòng Tư pháp huyện đã quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản nhất đến với đại biểu tahm dự hội nghị, theo đó cấp phát trên 70 cuốn tài liệu các loại cho đại biểu tham dự tại Hội nghị.

 

hình ảnh hội nghị