Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thực thi công vụ, thực hiện Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ, Cổng thông tin điện tử xin cung cấp số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thực thi công vụ, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 02353 881 820

Tin liên quan