Hội nghị tổng kết lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2022

Sáng 9.3, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đ.c Hồ Công Điểm PCT UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã thị trấn tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó trên lĩnh vực đất đai UBND huyện đã đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai và thực hiện các dự án đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác xây dựng điều chỉnh giá đất, thẩm định giá đất, công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý khoáng sản được tăng cường. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Trong năm tiếp nhận và xử lý 17 đơn thư của công dân; tổ chức 4 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật về đất đai, 2 cuộc kiểm tra về chấp hành quy định pháp luật về khí tượng thủy văn. 

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 còn chậm. Vướng mắc phát sinh trong giải phóng mặt bằng dự án khai thác quỹ đất tại khu vực bến xe cũ, chợ Khâm Đức cũ... Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra.