Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Trong hai ngày 16/03/2023 và 17/03/2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phước Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ uỷ thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng là Cán bộ giảm nghèo, trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, thị trấn và ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phước Sơn; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp; chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ ủy nhiệm, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ, các biểu mẫu ghi chép cho Ban quản lý Tổ TK&VV; một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại địa bàn các xã, thị trấn.