Xã Phước Lộc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Thực hiện Quyết định 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; UBND xã Phước Lộc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi heo lấy thịt. 

Để tham gia phát triển dự án liên kết theo chuỗi giá trị, UBND xã Phước Lộc đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBND ngày 16/03/2023. Theo đó, UBND xã kính đề nghị các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác đóng trên địa bàn huyện Phước Sơn và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhu cầu tham gia gửi hồ sơ thực hiện dự án trước ngày 22/03/2023, theo địa chỉ: UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan