Phấn đấu đến cuối năm 2025, Phước Sơn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1368 về hỗ trợ huyện Phước Sơn và Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu chung của kế hoạch là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân ở các huyện nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện nghèo Phước Sơn và huyện nghèo Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36 ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) giảm 6-7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đối với huyện Phước Sơn, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 6-7%/năm; đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 55,15% xuống còn 22,06%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm (tăng 1,8 lần so với năm 2020). Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm Phước Năng, Phước Chánh, Phước Công và Phước Hiệp); số đơn vị cấp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn còn 6/12 xã (chiếm 50%). Đến cuối năm 2025, tổng điểm đánh giá theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Phước Sơn phấn đấu đạt 29 điểm, khả năng thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều nội dung hỗ trợ đối với 2 huyện. Trong đó sẽ hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ưu tiên lồng ghép triển khai các dự án giảm nghèo nhằm tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2025 với tổng kinh phí hơn 1.291 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 187 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 102 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.000 tỷ đồng.

Tin liên quan