Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Các đối tượng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp tiếp tục được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước); Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

https://f19-zpc.zdn.vn/2925389144070502157/8a0423e5f1002b5e7211.jpg

       Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

          Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

          Chi cục Thuế khu vực Phước Sơn – Nam Giang thông báo đến tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp được Chi cục Thuế quản lý được biết và thực hiện thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, đến hết ngày 31/3/2023. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg: Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước do người thuê đất, thuê mặt nước nộp, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

          Chính sách giảm tiền thuế đất, thuê mặt nước cho các đối tượng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Tin liên quan