Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phước Sơn vừa ban hành Công văn số 15/VHTT-HCTH về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, văn nghệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc