Huyện Phước Sơn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/02/2023. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ giao chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2022/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm các quy định về định danh và xác thực điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính để thực hiện theo đúng quy định. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý có thể ứng dụng định danh và xác thực điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; đồng thời tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử,  cấp tài khoản định danh điện tử; kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các hoạt động định danh và xác thực điện tử; nhất là việc cấp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự khác; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn. 

- Việc thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xem đây là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự thành công của Đề án.

File đính kèm: 

- Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

- Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Tin liên quan