Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

        Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành Công văn số 101/UBND-KT ngày 13/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, minh bạch, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của Nhân dân và là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai thực hiện theo 02 hình thức:

1. Góp ý bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý được gửi đến phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn theo địa chỉ: Số 48 - đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ Email: tainguyenphuocson@gmail.com

2. Góp ý trực tiếp thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ https://quangnam.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường http://tnmtquangnam.gov.vn.

Đối tượng lấy ý kiến gồm: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung lấy ý kiến, bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 05/3/2023.

File đính kèm: Công văn Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tin liên quan