Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Nhằm tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, chấn chỉnh hoạt động công vụ và tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2023 về tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo nội dung Chỉ thị, Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, chấn chỉnh tinh thần làm việc, không lơ là trong thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo không khí phấn khởi, thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tổ Kiểm tra công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

File đính kèm: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/0223.

Tin liên quan