Triển khai thực hiện Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Phước Sơn

Thực hiện Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Phước Sơn về việc Phê duyệt Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện. Trong năm 2022, Quy mô liên kết thực hiện 24,65 ha/30 hộ, gồm 18,20 ha cây Giổi hạt/19 hộ; 05 ha cây Mít Thái/08 hộ và 1,45 ha cây Sầu Riêng/03 hộ tại các xã Phước Năng, Phước Chánh và Thị trấn Khâm Đức.

Triển khai thực hiện Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Phước Sơn

Thực hiện Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Phước Sơn về việc Phê duyệt Dự án liên kết Trồng và Tiêu thụ cây ăn quả, cây lâm nghiệp tại huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện.

Năm 2022, Quy mô liên kết thực hiện 24,65 ha/30 hộ, gồm 18,20 ha cây Giổi hạt/19 hộ; 05 ha cây Mít Thái/08 hộ và 1,45 ha cây Sầu Riêng/03 hộ tại các xã Phước Năng, Phước Chánh và Thị trấn Khâm Đức.

Qua thời gian tập trung triển khai, ngày 08-15/12/2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Công Ty TNHH SX, TM&DV Trí Nhất, UBND các xã Phước Năng, Phước Chánh, tập huấn kỹ thuật, cấp phát cây giống và hướng dẫn giám sát các hộ hưởng lợi tổ chức trồng toàn bộ số lượng cây giống được hỗ trợ gồm: 10.010 cây Giổi hạt/18,20 ha; 1.100 cây Mít Thái/05 ha và 319 cây Sầu Riêng/1,45 ha với Tổng kinh phí thực hiện 1.170.935.000 đồng (trong đó, Ngân sách huyện hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND: 624.825.000 đồng; Kinh phí đối ứng của Doanh nghiệp 257.200.000 đồng; Kinh phí đối ứng của hộ tham gia liên kết 288.910.000 đồng).

Kết quả đạt được: Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Công Ty TNHH SX, TM&DV Trí Nhất, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp, UBND các xã Phước Năng, Phước Chánh và 30 hộ hưởng lợi tổ chức nghiệm thu với 100% hộ đã hoàn thành trồng cây với tỷ lệ cây sống trên 95%.

 

Ảnh 1: Cây Mít Thái – Hộ: Ngô Văn Hùng, Thôn 3 xã Phước Chánh