Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cho cán bộ, CNVCLĐ ngoài đảng

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn về  học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII 

Ngày 13/1/2023, tại hội trường Huyện ủy Phước Sơn, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn tổ chức 01 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết cho cán bộ, CNVCLĐ gồm: 

- Đ/c Đặng Thị Hiền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới - Chương trình (kế hoạch) Huyện ủy triển khai thực hiện nghị quyết

- Đ/c Trần Thanh Hải – UVTV, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới - Chương trình (kế hoạch) Huyện ủy triển khai thực hiện nghị quyết 

- Đ/c Lê Văn Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. - Chương trình (kế hoạch) Huyện ủy triển khai thực hiện nghị quyết.

- Đ/c Lê Đình Tài – HUV, chánh văn phòng Huyện ủy triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.- Chương trình (kế hoạch) Huyện ủy triển khai thực hiện kết luận.

Description: C:\Users\MINH DUONG\Desktop\IMG_1798.jpg
 Ảnh: Quang cảnh lớp học

Qua 1 ngày triển khai học tập, kết quả có 85 cán bộ, CNVCLĐ (ngoài đảng) tham gia học tập.

Hội nghị nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ, CNVCLĐ  các đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin liên quan