Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023 

Ngày 08/12/2022 Sở GDĐT Quảng Nam ban hành Công văn số 2672/SGDĐT-VP về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023.

Theo đó, Sở GDĐT Quảng Nam chỉ đạo triển khai Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và Công văn số 4732/BGDĐT – TĐKT bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc ít người, nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng cần thực hiện đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Đối tượng được xét tặng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng của đối tượng đó, cụ thể như sau:

- Giáo viên, giảng viên (gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung mật số điều của Luật Giáo dục (gọi chung là cơ sở giáo dục).

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP); viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức phòng GDĐT, Sở GDĐT; công chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục).

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023. Tiêu chuẩn thành tích liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

- Các nhà giáo đã nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP khi có hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm và được cấp có thẩm quyền công nhận.

File đính kèm: Công văn triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo ưu tú lần thứ 16, năm 2023 

Tin liên quan