Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01 mảnh trích đo địa chính số 02-2022 tại thị trấn khâm đức

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01 mảnh trích đo địa chính số 02-2022 tại thị trấn khâm đức 

Kết quả lựa chọn
1.Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:  Công ty Đấu giá Hợp danh Miền trung
2. địa chỉ số 06, đường Hà Huy giáp thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
3. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 84/100

File  đính kèm : Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01 mảnh trích đo địa chính số 02-2022 tại thị trấn khâm 

 

Tin liên quan