Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1. trên, địa chỉ người có tài sản đấy giá: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn. Số 33 Phạm Văn Đồng- Khâm Đức -phước Sơn- Quảng Nam 2. Tài sản đấu giá: + Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đấ số 161 mảnh trích đo địa chính số 8-2016 + tổng diện tích: 387.0m2 + Mục đích sử dụng: đất ở đô thị + Thời hạn sử dụng: lầu dài 3. Tổng giá khởi điểm: 2.368.440.000 đồng 4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: + thời gian: từ ngày phát hành thông báo đến 17h00 phút ngày 07/12/2022 + Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn, Số 33 Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức- phước sơn- Quảng Nam

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1. trên, địa chỉ người có tài sản đấy giá: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn. Số 33 Phạm Văn Đồng- Khâm Đức -phước Sơn- Quảng Nam
2. Tài sản đấu giá: 
+ Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đấ số 161 mảnh trích đo địa chính số 8-2016 
+ tổng diện tích: 387.0m2
+ Mục đích sử dụng: đất ở đô thị
+ Thời hạn sử dụng: lầu dài
3. Tổng giá khởi điểm: 2.368.440.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
+ thời gian: từ ngày phát hành thông báo đến 17h00 phút ngày 07/12/2022
+ Địa điểm:  Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn, Số 33 Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức- phước sơn- Quảng Nam

File đính kèm: Thông báo về viễ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Tin liên quan