Phước Sơn Tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Nhằm tổ chức thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những công chức, viên chức được phân công theo dõi lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính kịp thời nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ về hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Nhằm tổ chức thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những công chức, viên chức được phân công theo dõi lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính kịp thời nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ về hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

          

          Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Phước Sơn về Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Ngày 11/11/2022, tại Hội trường Huyện ủy Phước Sơn; UBND huyện tổ chức Hội nghị tâp huấn cho đối tượng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp - hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Trưởng, phó công an cấp xã và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện với hơn 70 đại biểu tham dự. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trương Thị Phượng, Phó Chánh thanh tra Sở Tư pháp; Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Bí thư huyện, Chủ tịch UBND huyện tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.