Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND, ngày 07/11/2022 của UBND huyện Phước Sơn về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Với chủ để: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

Tháng hành động, tập trung tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới về bình đẳng giới; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; Kết luận số 56-KL/TU ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 09- CTr/TU ngày 26/6/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 6830/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 7041/KH-UBND ngày 06/10/2021của UBND tỉnh về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1550/KH- UBND ngày 17/3/2022 thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 22/11/2021của UBND huyện về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới trên địa bàn huyện Phước Sơn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 01/12/2021 về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Phước Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 96/KHUBND ngày 29/4/2022 thực hiện Chương trình truyền thông về Bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phước Sơn; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/3/2022 triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2022 ...

Công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư... 

Tháng hành động đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. 

Theo Kế hoạch, bên cạnh việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng.

Tin liên quan