Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 đã được UBND Phước Sơn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Ngày 09/11 là Ngày ban hành Bản Hiến pháp 1946 đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam). Ngày 9/11 đã được chính thức quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời cũng là năm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật với vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.

Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, UBND huyện Phước Sơn cũng đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 22/8/2022 về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện; theo đó, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành Công văn số 172/VHTT-HCTH ngày 05/10/2022 về việc hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm và tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022 (đặc biệt tuần cuối của tháng 10 và tuần đầu của tháng 11/2022).

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, với các khẩu hiệu:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

1. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

2. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ. 

4. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp. 

5. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

6. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

7. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

8. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp. 

9. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

* Mục đích, ý nghĩa “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11)

I. Sự ra đời của Ngày Pháp Luật Việt Nam:

Ngày Pháp luật Việt Nam bắt nguồn từ sáng kiến của địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các tỉnh: Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) đã hướng dẫn việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật PBGDPL.Tại Điều 8, Luật PBGDPL đã quy định ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam).

II. Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp Luật Việt Nam:

1. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật:

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

2. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật:

Qua việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp, phápluật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật; động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh.

3. Hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội:

Văn hóa pháp lý được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, cá nhân và xã hội. Để hình thành văn hóa pháp lý cần phải xây dựng lối sống theo pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần xây dựng lối sống theo pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người.

Tin liên quan