Giới thiệu và đăng tải tài liệu "Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập" do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn

Giới thiệu và đăng tải tài liệu "Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập" do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn

Ngày 25/10/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành Công văn số 286/PGDĐT-THCS về việc khai thác và sử dụng tài liệu "Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập"do Bộ Giáo dục và Đào tạo Biên soạn. Theo đó, tài liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, biên soạn trên cơ sở đúc kết những kết quả, bài học kinh nghiệm được tổng hợp từ quá trình xây dựng XHHT giai đoạn 2015-2020, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội dung, lý luận giáo dục thực tiễn và các xu thế phát triển hiện nay...

Tài liệu nhằm hỗ trợ cung cấp cho cán bộ quản lý GDTX các cấp, cán bộ công tác trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở các tỉnh/thành phố những kiến thức, thông tin cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; cách thức tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập để có thể vận dụng vào thực tiễn công tác. Cấu trúc tài liệu gồm 05 chương:

Chương 1: Một số vấn đề chung về HTSĐ và xây dựng XHHT.

Chương 2: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập.

Chương 3: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng XHHT.

Chương 4: Hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng XHHT ở Việt Nam

Chương 5: Giới thiệu quy trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng XHHT

Tin liên quan