Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn

Chiều ngày 25/10/2022, Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện do đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện làm Trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Phước Thành.

A group of people sitting at a table in a room

Description automatically generated with medium confidence

  

          Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã Phước Thành, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã từ tháng 01/2021 đến thời điểm kiểm tra.

           Theo đó, kết quả báo cáo trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của xã Phước Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện nghiêm túc các văn bản về Quy chế dân chủ cơ sở như Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 06/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc  hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

          Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiếu nại tố cáo luôn quan tâm, xã đã xây dựng lịch tiếp Công dân định kỳ và thường xuyên, được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân.

          Trong 2 năm, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản tại thôn và cơ quan cơ bản hoạt động có hiệu quả, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát 04 cuộc giám sát. 

UBND xã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm đảm bảo theo đúng thời gian quy định, công khai đầy đủ các văn bản, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

          Nhìn chung thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phước Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở theo tinh thần Pháp lệnh 34/2007-UBTVQH11, ngày 06/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân; lòng tin của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các dự án, công trình đầu tư, các chủ trương chính sách an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới... được công khai, minh bạch. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định...

          Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã còn một số tồn tại, hạn chế như: Ban Thanh tra nhân dân chưa phát huy hết được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chưa tổ chức được nhiều đợt kiểm tra, giám sát. Ý thức chấp hành các quy định trong việc thực hiện hương ước, quy ước ở một bộ phận nhỏ nhân dân chưa cao.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

          Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã Phước Thành trong việc triển khai tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quảng đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Phước Thành khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

          Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính bảo đảm tính công khai minh bạch, nghiêm túc thực hiện các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Phát động 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Tin liên quan