Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới

Ngày 27/10/2022, LĐLĐ huyện Phước Sơn phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức 02 lớp (mỗi lớp 1 buổi) tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới. 185 cán bộ, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện tham gia học tập.

Tại hội trường UBMTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn,  báo cáo viên của huyện đã thông tin về các văn bản Luật mới, cụ thể: Luật Cảnh sát cơ động năm 2022; Luật thi đua khen thưởng năm 2022; Luật điện ảnh năm 2022; Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi năm 2022).

Thông qua lớp học giúp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nâng cao hiểu biết các văn bản pháp luật mới được ban hành; Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

 

Tin liên quan