Phước Sơn triển khai thực hiện Đề án thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025.

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/10/2022 về thực hiện Đề án thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5-6%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 55,15% (Trong đó: tỷ lệ hộ nghèo là 42,46%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 12,69%) xuống còn 38,88% (Trong đó tỷ lệ hộ nghèo 22,19 %, tỷ lệ hộ cận nghèo 16,69 %); Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm (tăng 1,8 lần so với năm 2020). Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM (Phước Năng, Phước Chánh, Phước Công và Phước Hiệp); số đơn vị cấp xã thuộc vùng ĐBKK còn 6/12 xã, chiếm tỷ lệ 50%. Đến cuối năm 2025, tổng điểm đánh giá theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021- 2025, huyện Phước Sơn là 29 điểm, khả năng thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định (điểm c, khoản 2, Điều 8 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg).

Cũng theo kế hoạch, nội dung hỗ trợ gồm: đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó: 

- Vốn đầu tư thực hiện đầu tư 05 công trình giao thông, với tổng mức đầu tư dự kiến: 172 tỷ đồng đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05/9/2022.

- Vốn sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng: Thực hiện duy tu, sửa chữa 01 công trình giao thông, với tổng mức đầu tư: 11,5 tỷ đồng.

Đính kèm: Kế hoạch

Tin liên quan