Hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ Pháp điển điện tử

Ngày 06/10/2022, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành công văn số 173/VHTT-HCTH về việc tuyên truyền, giới thiệu và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cá nhân đối tượng chịu sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử như một công cụ thuận tiện để giải quyết công việc, tra cứu và áp dụng pháp luật. 

Ngày 16/02/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, bộ Pháp điển đã cơ bản hoàn thành và được Chính phủ phê duyệt 250 đề mục (đạt 92% khối lượng Bộ pháp điển) với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị-xã hội, hội và 29 đề mục. 

Cụ thể, chủ đề Quốc phòng có đề mục Biên phòng Việt Nam. Chủ đề tổ chức chính trị-xã hội, hội có đề mục Thanh niên.

29 đề mục thuộc 13 chủ đề khác: An ninh quốc gia; doanh nghiệp, hợp tác xã; khiếu nại, tố cáo; khoa học, công nghệ; lao động; nông nghiệp, nông thôn; tài sản công, nợ công, dự trữ Nhà nước; thi hành án; thương mại, đầu tư, chứng khoán; tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nhà ở, đô thị; y tế, dược.

Bộ Pháp điển điện tử được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ:  http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx, và  Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ:  http://bvhttdl.gov.vn/

Cách thức tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển điện tử: 

Cấu trúc của Bộ pháp điển được thiết kế theo hình cây từ chủ đề đến đề mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều. Do đó, màn hình hiển thị Bộ pháp điển điện tử đầu tiên gồm 45 chủ đề. Người dùng click chuột vào tên chủ đề mà mình muốn tìm kiếm thì màn hình xuất hiện tên các đề mục thuộc chủ đề đó. Người dùng tiếp tục click chuột vào tên đề mục thì màn hình hiện lên cấu trúc của đề mục theo thứ tự: phần, chương, mục, tiểu mục, điều. Bên phải mỗi cấu trúc đề mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều đều có cụm từ “xem chi tiết”. Người dùng click chuột vào cụm từ “xem chi tiết” để mở ra nội dung phần cấu trúc mà mình muốn xem (có thể xem nội dung của cả 1 đề mục hoặc 1 phần, chương, mục, tiểu mục, điều cụ thể).

Ảnh chụp màn hình

- Để xem điều của Bộ pháp điển là Điều nào cụ thể trong văn bản QPPL nào hoặc nội dung của điều có sự thay đổi gì không: Ngay dưới số và tên điều trong Bộ pháp điển là Phần ghi chú của điều. Theo đó, hàng ghi chú được đặt trong ngoặc đơn, chữ nhỏ hơn và in nghiêng đặt ngay sau số và tên điều; ghi cụ thể là điều số mấy của văn bản nào, hoặc ghi sự biến động trong nội dung của điều (điều có nội dung được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ). Phần ghi chú được gắn link đến điều tương ứng của văn bản sử dụng để pháp điển trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Để xem các điều có nội dung liên quan đến nhau trong Bộ pháp điển: Các điều có nội dung liên quan đến nhau được sắp xếp gần nhau theo trật tự giá trị pháp lý từ cao xuống thấp. Trường hợp các điều được pháp điển từ các văn bản có giá trị pháp lý bằng nhau thì được sắp xếp theo trật tự thời gian ban hành. Trong một số trường hợp, các điều có nội dung liên quan đến nhau không sắp xếp gần nhau thì được chỉ dẫn là có liên quan đến nhau. Phần chỉ dẫn được đặt trong ngoặc đơn, chữ nhỏ hơn và in nghiêng sau nội dung của điều hoặc sau tên của phần, chương, mục, tiểu mục trong đề mục. Phần này chú thích về các nội dung liên quan đến nhau trong Bộ pháp điển. Các điều hoặc phần, chương, mục, tiểu mục được chỉ dẫn có gắn link đến phần nội dung của các điều hoặc phần, chương, mục, tiểu mục đó trong Bộ pháp điển.

- Các tính năng hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm khác:

+ Tính năng xem theo chủ đề: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các quy định cần tìm thuộc nội dung của Chủ đề nào trong số 45 chủ đề của Bộ pháp điển. 

+ Tính năng xem theo đề mục: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm nhóm quan hệ xã hội trong 1 lĩnh vực cụ thể trong số 245 đề mục của Bộ pháp điển.

+ Tính năng tìm kiếm theo từ khóa: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các nội dung pháp lý cần tìm trong phần cấu trúc của Bộ pháp điển.

Tin liên quan