Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong phạm vi số lượng người làm việc chưa sử dụng năm 2022. Ngày 26.8.20222, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5690/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022. Theo đó, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng và Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025 và bảo đảm không vượt quá số lượng người làm việc được giao năm 2022 với tổng số nhu cầu tuyển dụng như sau:

Tổng số chỉ tiêu: 1.656 chỉ tiêu, trong đó: 

* Giáo viên: 1.459 chỉ tiêu, gồm: 

- Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 319 chỉ tiêu; 

- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 739 chỉ tiêu; 

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 304 chỉ tiêu;

 - Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15): 97 chỉ tiêu; 

* Nhân viên: 197 chỉ tiêu, gồm: 

- Nhân viên kế toán: 49 chỉ tiêu, cụ thể: 

+ Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032): 37 chỉ tiêu 

+ Kế toán viên (mã số 06.031): 12 chỉ tiêu

 - Nhân viên văn thư: 54 chỉ tiêu, cụ thể: 

+ Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008): 49 chỉ tiêu 

+ Văn thư viên (mã số 02.007): 05 chỉ tiêu - Nhân viên thư viện: 42 chỉ tiêu, cụ thể: 

+ Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 40 chỉ tiêu 

+ Thư viện viên hạng III (mã số V.10.02.06): 02 chỉ tiêu 

- Nhân viên Công nghệ thông tin hạng III (Mã số V11.06.14): 08 chỉ tiêu; 

- Nhân viên y tế: Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07): 24 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 20 chỉ tiêu.

File đính kèm:

- Kế hoạch 5690/KH-UBND, ngày 26/8/2022: /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL355872&download=true

- Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022./webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL355873&download=true 

Tin liên quan