Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

Ngày 29.8.2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

          Ngày 29.8.2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

       Năm học 2022-2023 được xác định với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. UBND hyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trường PTDTNT huyện và Trường THPT Khâm Đức tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 1112/CT- BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, phù hợp với tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục.

        Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các ban ngành phối hợp với các trường đóng trên địa bàn huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp và xây dựng kế hoạch duy trì sỉ số học sinh nhằm thực hiện tốt công tác PCGD-XMC trên địa bàn. Phối hợp với Phòng GDĐT, trường THPT Khâm Đức, trường PTDT Nội trú huyện tăng cường truyên truyền công tác tuyển sinh ở các cấp học, đặc biệt là chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 theo quyết định của UBND tỉnh.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thồng 2018 theo lộ trình. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Chỉ đạo cập nhật thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; thực hiện kết nối với hệ thống giáo dục thông minh tỉnh Quảng Nam (IOC).

       

Tin liên quan