Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn tổ chức tập huấn dạy học lớp 7 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên       

Từ ngày 15/8 đến ngày 24/8/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức dạy học lớp 7 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đại trà. Hơn 150 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy 13 môn học lớp 7 của các đơn vị trường học trực thuộc tham dự lớp tập huấn.

Hình ảnh: Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn

Qua các buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về tổng quan Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình các môn học đối với lớp 7. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học của tổ/ nhóm chuyên môn; kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài học; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình mới và thống nhất quan điểm, cách thức triển khai thực hiện trên quy mô toàn huyện.

Bên cạnh việc cung cấp tài liệu, truyền đạt kiến thức, nội dung của chương trình; các học viên còn được trực tiếp trao đổi với báo cáo viên nhằm giải đáp, làm rõ vướng mắc, những vấn đề quan tâm và thực hành soạn một kế hoạch bài dạy, bài kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng dẫn. Qua đó, vận dụng tốt nhất phương pháp, kiến thức, truyền tải nội dung bài học tới học sinh một cách hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại./.

Tin liên quan