Huyện Phước Sơn chuyển giao Thủ tục hành chính (TTHC) công qua dịch vụ Bưu điện công ích.

Ngày 12/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 270/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuyển giao các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận và trả kết quả huyện Phước Sơn. Theo đó, UBND huyện thống nhất thời gian bắt đầu chuyển giao học việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm cả phí, lệ phí) theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện cho Bưu điện huyện kể từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022. Thời gian chuyển giao chính thức cho Bưu điện huyện kể từ 01/9/2022. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

* Về các công việc được chuyển giao TTHC công qua dịch vụ Bưu điện công ích, gồm:

- Hướng dẫn, hỗ trợ trong thực hiện thủ tục hành chính (gồm cả hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử); 

- Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; 

- Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

- Luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (theo cả hình thức điện tử, giấy);

- Nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (giấy, điện tử);

- Thực hiện các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết thủ tục hành chính (pho to, scan…) 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao là danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện. Ngoài các danh mục thủ tục hành chính được ban hành, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tin liên quan