Huyện Phước Sơn bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục năm 2022

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 28-KHPH/BTGHU-PGDĐT ngày 04/8/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng GDĐT, sáng ngày 11/8/2022 Phòng, Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

Các điểm cầu tại các đơn vị trường học

Đợt bồi dưỡng lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 20 điểm cầu được đặt tại các đơn vị trường học và điểm cầu trung tâm được đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đợt này cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành sẽ được học tập, nghiên cứu hai chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Chuyên đề 2: Tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.