Sở VHTT&DL kiểm tra thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện

Sáng 9.8, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, do ông Mai Ký -Trưởng Phòng nếp sống và văn hóa gia đình làm trưởng đoàn, kiểm tra thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Phước Sơn. Dự kiểm tra có PCT UBND huyện Phước Sơn Đỗ Hoài Xoan.

Trong những năm qua việc triển khai, xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Phước Sơn được quan tâm thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung các bản hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng, ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân cư, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang và các hoạt động lễ hội ở địa phương. Qua đó góp phần xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường... Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện còn một số khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước còn mang tính hình thức, nội dung chung chung chưa thiết thực vào cuộc sống, chưa chú trọng tới việc điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới, vấn đề phát sinh cho phù hợp.

Ảnh đại diện

Dịp này huyện Phước Sơn kiến nghị sở VHTT&DL quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa thôn, đặc biệt là những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý văn hóa thể thao du lịch cho cán bộ chuyên môn, cán bộ thôn, tổ dân phố để xây dựng hương ước, quy ước đạt chất lượng cao, phù hợp với thực tế tại mỗi thôn, tổ dân phố.  

Qua kiểm tra ông Mai Ký - Trưởng phòng nếp sống và văn hóa gia đình sở VHTT&DL đánh giá cao về công tác soạn thảo các hương ước, quy ước của huyện Phước Sơn. Yêu cầu huyện tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về xây dựng duy trì và thực hiện hương ước, quy ước để các hương ước, quy ước đi vào cuộc sống qua đó của phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các kiến nghị của địa phương được đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận để báo cáo với sở và cấp có thẩm quyền.

Tin liên quan