Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức duyệt kế hoạch năm học 2022-2023

Nhằm chủ động tham mưu cho UBND huyện bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phù hợp với thực tế địa phương; từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức duyệt kế hoạch năm học 2022 – 2023Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Tại buổi làm việc Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nghe các đơn vị trường học báo cáo tóm tắt tình hình bố trí, sử dụng cán bộ quản lý, viên chức, lao động năm học 2021-2022; dự kiến số lớp, học sinh; nhu cầu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục do tăng, giảm số lớp trên cơ sở biên chế được giao năm học 2022-2023; dự kiến số viên chức nghỉ hưởng các chế độ BHXH (nghỉ thai sản, nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định) và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, đề xuất cấp bách để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2022-2023. Định hướng nhiệm vụ giảm các điểm trường phụ trong năm học 2022-2023 theo Chương trình số 29-CTr/HU ngày 27/3/2018 của Huyện ủy Phước Sơn và công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học nhằm hội đủ điều kiện quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, hiệu quả và chất lượng. Đối với các trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú xây dựng kế hoạch huy động học sinh bán trú của đơn vị để trình duyệt cho năm học 2022-2023.

Đồng chí Võ Thị Lệ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng kế hoạch theo đúng định hướng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan