Huyện Phước Sơn ký thỏa thuận khai thác bền vững và thu mua Mây trên địa bàn huyện

Ngày 25/5/2022, các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn đã ký thỏa thuận khai thác bền vững và thu mua Mây với các Doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ dự án Mây Tre Keo bền vững Việt Nam do Tổ chức WWF-Việt Nam tài trợ. Tham dự buổi ký kết có Đ/c Hồ Công Điểm – PCT. UBND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn và UBND các xã Phước Xuân, Phước Hòa, Phước Đức, Phước Năng, Phước Chánh.