Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022

Ngày 18/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 bằng hình thức trực tuyến cho lãnh đạo, công chức làm công tác Thông tin-Truyền thông các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Công chức văn hóa - xã hội và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố trên cả nước.

Description: F:\tap huan TTCS.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số văn bản chỉ đạo về công tác thông tin cơ sở với 05 chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Hướng dẫn đến việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thiết yếu tiếp nhận thông tin của người dân./.

Tin liên quan