Tập trung triển khai thực hiện Đề án đầu tư hình thành vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung, kết hợp bố trí sắp xếp dân cư tại xã Phước Chánh và xã Phước Năng

UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành Công văn số 417/UBND-KT ngày 11/5/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của Hội đồng Nhân dân huyện về Đề án đầu tư hình thành vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung, kết hợp bố trí sắp xếp dân cư tại xã Phước Chánh và xã Phước Năng, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, UBND huyện giao Phòng NN &PTNT huyện là cơ quan đầu mối, phối hợp với các đơn vị địa phương tham mưu UBND huyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng dự án thành phần về trồng cây dược liệu, trồng cây ăn quả theo các nội dung trong đề án. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc cho UBND huyện.

Để xây dựng các dự án thành phần: Dự án bố trí sắp xếp dân cư; Dự án đầu tư xây dựng cơ cở hạ tầng trong vùng dự án... trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã có liên quan phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án GPMB thu hồi 50 ha đất theo nhiệm vụ Đề án đã được HĐND huyện thống nhất chủ trương. Đồng thời đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh khoảng 370 ha đất quy hoạch rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm, đất khác... 

Đính kèm file: Công văn

Tin liên quan