Tập huấn Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 04/5/2022, sáng nay UBND huyện Phước Sơn phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức mở lớp tập huấn Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tham dự lớp tập huấn lần này có 150 người là cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo Kế hoạch, lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 09-10/5/2022.

Nội dung tập huấn đối với Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử gồm quy trình thực hiện các thủ tục tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý, nhận hồ sơ từ cơ quan chức năng, trả kết quả cho công dân, thu lệ phí và in các loại phiếu liên quan đến thủ tục hành cho công dân khi có yêu yêu cầu. Đối với Dịch công mức độ 3, mức độ 4 được tập trung vào các nội dung như đăng ký dịch vụ công trực tuyến, tra cứ thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, thực hiện nộp dịch vụ công trực tuyến, theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ dịch vụ công, sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công, gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết dịch vụ công, đánh giá sự hài lòng trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến trong nhiều thông tin hỗ trợ khác.