Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo Đề án của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 09/3/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phước Sơn về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật theo nội dung Đề án tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 09/3/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phước Sơn về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật theo nội dung Đề án tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả năm 2022. Để triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo nội dung Kế hoạch đề ra, trong tuần từ ngày 25/4 đến ngày 27/4/2022, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các ngành liên quan và UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền với các hình thức sau:     

Tuyên truyền trực tiếp: Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Cư trú năm 2020; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Hôn nhân và gia đình 

Hái hoa dân chủ: Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và Luật phòng, chống mua bán người năm 2011. 2014 và vấn đề Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tin liên quan