Tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phổ biến rộng rãi Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo Quyết định nêu trên của Bộ Tài nguyên - Môi trường và thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến các tổ chức, nhân dân biết, phản ánh, cung cấp thông tin hiện trạng môi trường và các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Đồng thời giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện kiểm tra, xử lý và kịp thời phản hồi các thông tin phản ánh trong trường hợp có phát sinh yêu cầu chuyển xử lý về huyện.

File đính kèm: 

 

Tin liên quan