Đăng ký giao ước thi đua khen thưởng chuyên đề năm 2022

Ngày 12/01/2022, Liên đoàn lao động huyện Phước Sơn ban hành Công văn số 139/LĐLD về việc đăng ký giao ước thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”; chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; chuyên đề “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2022. Theo nội dung Công văn, hồ sơ đăng ký gửi về Liên đoàn lao động huyện trước ngày 22/02/2022.

File kèm theo: Công văn

Tin liên quan