Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn.

Ngày 18/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn.

Để thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm được đặt tại Phòng GDĐT huyện và các điểm cầu được đặt tại các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

Các điểm cầu tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021
Tại lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung, tập trung: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bồi dưỡng chính trị hè là nhiệm vụ được thực hiện hằng năm nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT huyện Phước Sơn nắm vững những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy tính năng động, sáng tạo vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy./.

Tin, ảnh: Lê Hiếu - Phòng GDĐT Phước Sơn

Tin liên quan