Hội nghị triển khai Nghị quyết, quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 04/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số nội dung như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc, phương thức hỗ trợ; Nội dung, mức hỗ trợ; Nguồn kinh phí và phân kỳ thực hiện theo Nghị quyết só 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, Đề án “Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh quảng Nam đến năm 2025” sẽ hỗ trợ các nội dung như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch,… Đề án triển khai từ năm 2019 đến năm 2025, mỗi năm hỗ trợ tối thiểu 03 dự án. Dự kiến tổng kinh phí và phân kỳ thực hiện hỗ trợ cho 21 điểm du lịch (trong đó có huyện Phước Sơn) là gần 91.922 triệu đồng; cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ: ngân sách tỉnh đảm bảo 80%, ngân sách huyện và xã hội hóa đảm bảo 20%.       

Thảo Uyên

Tin liên quan