Sơ đồ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận

Ban hành kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

Nội dung Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam và phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử này, mục Quản lý văn bản hoặc đường dẫn: http://www.phuocson.gov.vn/Default.aspx?tabid=1582.

Tin liên quan