Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kế hoạch - Chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
2 Chương trình giám sát của Ban KTXH HĐND huyện năm 2022 2021-2026 Phiên họp HĐND Xem chi tiết
3 Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
4 Tài liệu kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
5 Nghi quyết HĐND huyện đã biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 3 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
6 Tài liệu kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết