Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
2 Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
3 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 HĐND Xem chi tiết
4 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
5 Chương trình kỳ họp thứ 7 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 (Chuyên đề) Xem chi tiết
6 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
7 Kế hoạch - Chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
8 Chương trình giám sát của Ban KTXH HĐND huyện năm 2022 2021-2026 Phiên họp HĐND Xem chi tiết
9 Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
10 Tài liệu kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
11 Nghi quyết HĐND huyện đã biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 3 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
12 Tài liệu kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết