Tìm kiếm

Tìm thấy 22 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Thông báo Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2023
2 Công khai Quyết định phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh 2023
3 TB các tổ chức không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn 2023
4 TB các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn 2023
5 V/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 2023
6 Thông báo thi công Đề án đóng cửa mỏ vàng gốc G9 tại thôn 1, xã Phước Hòa 2023
7 Thông báo điều chỉnh nội dung đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2023
8 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phước Sơn. 2022
9 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 2022
10 Thông báo về việc lựa chon tổ chức đấu giá tài sản 2022
11 Công khai Giấy phép môi trường của cơ sở Khách sạn Bé Châu Giang 2022
12 Công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2022 2022
13 Công khai Nghị quyết của HĐND huyện Phước Sơn thông qua danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phước Sơn 2022
14 Công khai Quyết định phê duyệt danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình tại các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2022
15 Công khai Quyết định phê duyệt 02 Danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản vàng gốc phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn 2022
16 Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Khách sạn Khâm Đức 2022
17 Thông báo các thông tin liên quan của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam. 2022
18 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2022
19 Công khai Nghị quyết số 07-NQ/HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 2022
20 Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đường ĐH5.PS (đoạn Phước Công - Phước Lộc) 2022