Tìm kiếm

Tìm thấy 39 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2024
2 Công khai số liệu quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023 2024
3 Công khai bộ thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2024
4 Công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 2024
5 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phước Sơn. 2024
6 Công khai Bảng Mã QR-CODE thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 2024
7 Thông báo Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2023
8 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
9 Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
10 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 2023
11 Quyết định Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Phước Năng, huyện Phước Sơn 2023
12 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (lĩnh vực đất đai) 2023
13 Công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2023
14 Công khai Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 2023
15 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phước Sơn 2023
16 Công khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 2023
17 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (lĩnh vực tài nguyên nước) 2023
18 Công khai danh mục TTHC mới ban hanh, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước 2023
19 Công khai Quyết định phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh 2023
20 TB các tổ chức không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn 2023