Tìm kiếm

Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phước Sơn. 2022
2 Công khai Giấy phép môi trường của cơ sở Khách sạn Bé Châu Giang 2022
3 Công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2022 2022
4 Công khai Nghị quyết của HĐND huyện Phước Sơn thông qua danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phước Sơn 2022
5 Công khai Quyết định phê duyệt danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình tại các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2022
6 Công khai Quyết định phê duyệt 02 Danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản vàng gốc phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn 2022
7 Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Khách sạn Khâm Đức 2022
8 Thông báo các thông tin liên quan của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam. 2022
9 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 2022
10 Công khai Nghị quyết số 07-NQ/HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 2022
11 Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đường ĐH5.PS (đoạn Phước Công - Phước Lộc) 2022
12 Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn Phước Thành - Phước Lộc) 2022
13 Công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 2022